ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Jepp-App: de Firma Jepp-App VOF, handelend onder de naam Jepp-App, gevestigd aan de Lenderinkweg 10 6733AX Wekerom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 64098443

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Jepp-app de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of die producten van Jepp-app afneemt.

App: Het door Jepp-app ontwikkelde programma onder de naam Jepp-app, welk programma kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd op een mobiele telefoon of een andere (mobiele) computer.

Gebruiker: De natuurlijke en/of rechtspersoon, niet zijnde de Opdrachtgever, die de App heeft gedownload en geïnstalleerd.

Werken: alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst.

Artikel 2. Toepasselijkheid


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Jepp-app, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen het gebruik van de App door de Opdrachtgever in de breedste zin van het woord, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

Door een inschrijving via de website van de Jepp-app verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Jepp-app en deze ook te erkennen. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Jepp-app uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Wanneer door Jepp-app gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Jepp-app onderhavige voorwaarden soepel toepast.

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jepp-app, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Jepp-app gesloten overeenkomst.

Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jepp-app in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jepp-app vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Jepp-app behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Indien Jepp-app voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst afhankelijk is van een of meer derden en zij daartoe overeenkomsten met deze derden sluit waarop algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van toepassing zijn, dan maken de aldus overeengekomen algemene voorwaarden onverkort deel uit van de onderhavige overeenkomst met de Opdrachtgever en kan Jepp-app zich, in haar relatie met de Opdrachtgever, in gelijke mate op deze voorwaarden beroepen als voormelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geval van strijd tussen de onderhavige voorwaarden en overige voorwaarden, prevaleren onderhavige voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Jepp-app zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jepp-app opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Jepp-app haar aanbieding baseert.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Jepp-app niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Jepp-app zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Jepp-app zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Jepp-app de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Jepp-app mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Jepp-app, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Opdrachtgever op verzoek van Jepp-app zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Een door Jepp-app opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtgever dient Jepp-app in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van toestemmingen/goedkeuringen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Jepp-app.

Indien Jepp-app door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze extra werkzaamheden voortijdig aangegeven worden en apart worden gehonoreerd, op basis van de, door Jepp-app gehanteerde honorariumtarieven.

Indien de Opdrachtgever na oplevering van de App wijzigingen in de App wenst aan te laten brengen, dan zal de Opdrachtgever Jepp-app daartoe opdracht geven. De kosten voor het uitvoeren van deze wijzigingen worden door middel van digitale factuur, en separaat van eventuele abonnementsgelden, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Jepp-app te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5. Inschakeling van derden

Jepp-app is zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever gerechtigd een of meer derden in te schakelen voor (een gedeelte van) de overeenkomst.

Indien bij de uitvoering van de opdracht Jepp-app volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de Opdrachtgever.

Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Jepp-app. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Jepp-app daartoe bevoegd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

Tenzij het Werk er zich niet voor leent, is Jepp-app te alle tijde gerechtigd haar naam op of bij het Werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het Werk zonder vermelding van de naam van Jepp-app openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Jepp-app tot stand gebrachte Werken, eigendom van Jepp-app, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever aan Jepp-app verstrekte Werken, worden eigendom van Jepp-app.Jepp-app wordt daarmee rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de verstrekte Werken. De Opdrachtgever verklaart over de volledige eigendomsrechten te beschikken benodigd voor overdracht van deze eigendomsrechten en vrijwaart Jepp-app voor alle aanspraken van derden ter zake, in het bijzonder voor aanspraken ten aanzien van een (vermeende) inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van deze derden met betrekking tot door de Opdrachtgever aan Jepp-app verstrekte Werken. De overdracht door opdrachtgever kan geschieden per e-mail of door het inbrengen van of uploaden van afbeeldingen en/of teksten via het App beheer systeem.

Artikel 7. Gebruik en licentie

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Jepp-app, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de App voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Jepp-app bekend te zijn gemaakt.

De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Jepp-app niet gerechtigd de App ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Jepp-app recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Jepp-app een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Jepp-app, veranderingen in het voorlopige of definitieve ontwerp van de App aan te brengen of te laten aanbrengen.

Jepp-app heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de App (daaronder mede begrepen het ontwerp en de afbeeldingen/teksten die door of namens de Opdrachtgever zijn ontworpen c.q. opgesteld) te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de App en/of ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie onmiddellijk te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Indien Jepp-app voor het ter beschikking stellen van de App afhankelijk is van enige derde en deze derde stelt (aanvullende) voorwaarden aan het gebruik van de App door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever gehouden zich te conformeren aan deze (aanvullende) voorwaarden.

Artikel 8. Advertenties

Jepp-app is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder dat zij daartoe enige toestemming van de Opdrachtgever behoeft, advertenties en/of andere uitingen van commerciële aard (hierna: Advertenties), van Jepp-app of een derde aan de App toe te voegen. Jepp-app zal daarbij het gerechtvaardigd belang van de Opdrachtgever in acht nemen.

Vergoedingen ter zake in de App aanwezige Advertenties komen toe aan Jepp-app. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op (een gedeelte van) deze vergoeding. Noch heeft de Opdrachtgever recht op enige andere vergoeding, korting of restitutie.

Artikel 9. Betaling

Betaling van abonnementsgelden geschiedt telkens per maand achteraf door middel van automatische incasso, waartoe de Opdrachtgever Jepp-app machtigt.

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.

De Opdrachtgever dient telkens te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening zodat de afschrijvingen plaats kunnen vinden.

Bij niet tijdige betaling (bijvoorbeeld wegens een ontoereikend saldo op de opgegeven rekening) of in geval van stornering van afgeschreven bedragen, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.

De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Jepp-app maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Jepp-app gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Jepp-app en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Jepp-app onmiddellijk opeisbaar.

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Jepp-app is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Duur, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Jepp-app is gerechtigd om welke reden dan ook, de beschikbaarheid en het (verdere) gebruik van de App waarvoor de overeenkomst is aangegaan, op ieder moment te staken. Jepp-app is in geval van stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Opdrachtgever heeft in dat geval slechts recht op gedeeltelijke restitutie van eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden.

Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Indien de overeenkomst door Jepp-app wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan Jepp-app redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

Het honorarium en de gemaakte kosten als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Jepp-app op eigen naam aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Zowel Jepp-app als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Jepp-app het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Jepp-app zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Jepp-app ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Jepp-app vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde App te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 11. Garanties en vrijwaringen

Jepp-app garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

De Opdrachtgever vrijwaart Jepp-app of door Jepp-app bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

De Opdrachtgever vrijwaart Jepp-app voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

De Opdrachtgever vrijwaart Jepp-app voor alle aanspraken van derden die samenhangen met het gebruik van de App en/of de daarin vervatte gegevens.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Jepp-app aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, behoudens voor zover sprake is van onrechtmatige daad, opzet of bewuste roekeloosheid van Jepp-app of diens leidinggevende(n). Meer in het bijzonder aanvaardt Jepp-app geen aansprakelijkheid voor:

Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.

Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

Fouten in het ontwerp, de tekst of gegevens indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

Fouten in het ontwerp, de tekst of gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

Schade welke ontstaat doordat Jepp-app een voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke toestemming of goedkeuring van een derde niet of niet tijdig verkrijgt of wanneer een eerder verkregen toestemming wordt ingetrokken.

Schade die ontstaat doordat verstrekte materialen en gegevens verloren gaan. De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden.

Jepp-app aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Apple besluit de door Jepp-app ontwikkelde Apps verkrijgbaar in de AppStore uit de AppStore te verwijderen. Jepp-app aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer dit met of zonder mededeling van Apple ten uitvoer wordt gebracht.

Artikel 13. Geheimhouding, bewaarplicht en overdracht van rechten

Aan Jepp-app verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Jepp-app zal in het kader van de opdracht alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Jepp-app geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van Jepp-app, haar werkwijze en dergelijke.

Jepp-app alsmede de Opdrachtgever zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door Jepp-app uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Daarnaast kan de informatie door Jepp-app, haar partners of aan Jepp-app gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Jepp-app gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Jepp-app jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Jepp-app, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Jepp-app met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.